LEX FORI: Een internationale groepering vanForis Foras Forare: onze roeping

Een internationale groepering van advocaten

Een brede waaier van deskundigheid

Een integrale kwaliteitszorg

Ethiek

Enkele voorbeelden van onze activiteiten

Hoe onze diensten gebruiken

Ons contacteren

For lawyers only

French Law

Luxembourg Law

Belgian Law

Spanish Law

Dutch Law

European Law

American Law

LEX FORI is een groepering van advocatenkantoren uit diverse landen. Deze kantoren hebben zich verenigd met de bedoeling om op die manier aan hun clienten toegang te verschaffen tot een multinationale structuur en tegelijk hun clienten efficienter te kunnen adviseren bij hun nationale en internationale activiteiten.

LEX FORI bestaat uit een soepele structuur, dynamisch en voldoende flexibel om ondernemingen met haar leden en correspondenten in contact te brengen en op die manier een equipe uit de meest diverse disciplines te creeren die in staat is om een efficiente tussenkomst te garanderen.

LEX FORI kan aldus zowel het hoofd bieden aan onmiddellijke behoeften als aan deze op langere termijn : een vraag over buitenlands recht, een overname in een ander land, een complexe of eenvoudige procedure, de creatie van een juridische structuur, enz.

Gelet op de vele tientallen advocaten aanwezig in de aangesloten advocatenkantoren,zijn deze kantoren, via Lex Fori, in staat om mobiele equipes te vormen met advocaten uit diverse landen en taalgroepen om op die manier een compleet gamma aan juridische dienstverlening aan te bieden.

LEX FORI is bekommerd om een efficient tijdsbeheer van haar clienten, indachtig de verscheidenheid van de zorgen van elke client en bereid om waar en wanneer het nodig is de belangen van elke client efficient en professioneel te verdedigen dooreen onmiddellijke kennis van de wetteksten, van de gebruiken, van de gehanteerde talen.

Op die manier is LEX FORI de moderne uitdrukking van een solidariteit ten behoeve van haar opdrachtgevers.

Onze ambitie is om voor onze clienten tussen te komen op het terrein, met deze intellectuele en materiele middelen die het meest aangepast zijn aan de efficientie en aan het te bereiken doel.

LEX FORI: De internationale juridische ruimte

«Lex Fori» is de wet van het FORS of FORUM, namelijk de wet van de plaats waar de actie zich afspeelt. Deze juridische uitdrukking bereikte ons via de Romeinse beschaving tijdens een periode waarin het Latijn en het Romeinse recht steden beheersten die wij vandaag Londen, Parijs, Brussel, Rome, Tunis, Istanbul, Damascus,... noemen.

Later werd het woord "forum" gebruikt in de betekenis van "plaats waar men onderhandelt en waar misverstanden en conflicten worden opgelost".

Deze etymologische oefening laat ons toe onze intentie duidelijk te maken om een internationaal forum te creeren van raadgevers, van procedurale strategieen en van reflectie in het belang van onze clienten.

We kozen de naam LEX FORI om te symboliseren dat wij de doelstelling hebben om dicht bij onze clienten te staan en om hen toe te laten om het recht te ontdekken van alle landen waar zij hun commerciele en industriele activiteiten ontwikkelen. Ondanks de grote omvang van internationale juridische teksten en ondanks de vlucht die het Europese recht vandaag de dag neemt, blijft elk land, elke juridische en economische ent¬teit, vaak zijn eigen regels, gewoonten en gebruiken op vele vlakken behouden.

Onze doelstelling is om duidelijke juridische adviezen te verschaffen, alsook de nodige opvolging en ondersteuning, zodanig dat u zich comfortabel kan voelen bij de onderhandeling met een leverancier, in uw eigen bureau, of bij de keuze van een commerciele partner aan de andere kant van de wereld, of nog bij een procedure tegen een van uw lokale concurrenten, en al evenzeer bij de invordering van openstaande schulden op een plek die duizenden kilometers van uw bedrijf verwijderd ligt.

LEX FORI: EEN BREDE WAAIER VAN DESKUNDIGHEID

Onze deskundige dienstverlening strekt zich uit over de meest diverse domeinen, ondermeer:

  • Nationale en internationale fusies en overnames
  • Herstructureringen
  • Onderhandeling en sluiten van overeenkomsten
  • Oprichting en juridische organisatie van vennootschappen
  • Fiscaliteit
  • Burgerlijke geschillen, handelsrecht en sociaal recht
  • Schuldinvordering
  • ...

LEX FORI: EEN INTEGRALE KWALITEITSZORG

LEX FORI verzekert een werkelijke en integrale controle aangaande de kwaliteit van haar diensten en een coordinatie van haar internationale acties, en dit dankzij een gecentraliseerd bestuur, onder de leiding van een Secretaris-Generaal die zich integraal bezig houdt met de ontwikkeling van de organisatie en met de de opvolging van de diverse activiteiten.

Het bestuur van LEX FORI beschikt over de nodige portie relativeringszin om haar activiteiten te evalueren en terzake alle mogelijke bemerkingen en aanbevelingen te suggereren en dit alles ten einde de werking van de dienstverlening naar de clienten alleen nog te verbeteren.

LEX FORI: ETHIEK

De vertrouwensrelatie tussen advocaat en client is van primordiaal belang. Zij vergt van elk advocaat een strikte ethiek. LEX FORI onderschrijft zulks evenzeer.

Voor de advocaten van LEX FORI geldt de regel dat de belangen van een client prioritair zijn en dat de noodzakelijke vertrouwensrelatie niet zou kunnen bestaan indien de client zou kunnen twijfelen aan de eerlijkheid, de oprechtheid, de rechtschapenheid of de onkreukbaarheid van zijn advocaat.

HOE DE DIENSTEN VAN LEX FORI GEBRUIKEN?

Bent u al in contact met een van de leden van Lex Fori, dan kan u uiteraard rechtstreeks contact met dit kantoor opnemen.

U kan zich evenzeer richten tot de Secretaris-Generaal van Lex Fori. Hij zal u kunnen orienteren en u een eerste raad geven omtrent de aard en de omvang van de juridische bijstand die u behoeft en u vervolgens kunnen verwijzen naar een van onze leden die het meest geschikt lijkt om u te helpen. Op elk ogenblik kan u bovendien op hem nog een beroep doen om de communicatie te vergemakkelijken tussen uzelf en de advocaten die uw dossier opvolgen.

Zoals alle leden van de groepering is ook de Secretaris-Generaal een advocaat, gehouden aan een strikt beroepsgeheim, aan een strikte professionele ethiek. Het komt hem toe om moeilijkheden op te lossen en vooral om deze te voorkomen.

Europees Economisch Samenwerkingsverband
Maatschappelijke zetel:
3, rue de la Chapelle
B.P. 758
L-2017 Luxembourg

Contact:
Meester Marc Jobert
Secretaris-Generaal

Postadres: F-75781 Paris Cedex 16, France
Rechtstreekse lijn: 0033 1 45 27 77 77
Telefax: 0033 1 45 25 47 81
E-mail: Jobert@lexfori.net
Site Internet: www.lexfori.net


Navigate
© 2001 Lex Fori De Internationale Juridische Ruimte